Сб, 2019-02-16, 21:19:53
Добре дошли Гост | RSS

Абсурдите в образованието

Главно меню
Категори в раздела
Анкета
Какво мислите за образователната ни система
Всички отговори: 39
Block title
Статистика

Онлайн общо: 1
Гости: 1
Потребители: 0
Начало » 2017 » Декември » 26 » АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ 21.12.2017
18:24:38
АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР ОТ 21.12.2017

          

                       АНЕКС

 

към

КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА

НАРОДНАТА ПРОСВЕТА ОТ 19.06.2016 Г.

Днес………..2017 г., в съответствие с чл. 56 от Кодекса на труда и 5.1. от Преходните и заключителни разпоредби на Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016 г., между:

 

Министерството на образованието и науката, представлявано от Красимир Вълчев — МИНИСТЬР на образованието и науката, наричано по-нататьк

„МИНИСТЕРСТВО“,

 

Сьюза на работодателите в системата на народната просвета в Бьлгария (СРСНПБ), представляван от Надежда Николчева — председател, Сдружението на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Стефанка Балева - председател, наричани по нататьк „РАБОТОДАТЕЛИТЕ", и

 

Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от д.ик.н. Янка Такева председател, Синдикат „Образование“ кьм Конфедерацията на труда „Подкрепа” представляван от Юлиян Петров - председател, Независимия учителски синдикат кьм Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Аспарух Томов - председател, наричани понататьк „СИНДИКАТИ”, се склочи настоящият анекс. Страните се договарят за следното:

1. Създава се нов Чл. 27е със следното съдържание:

(1) олучените средства по РМС № 667/01.11.2017 г. за изменение и допълнение на РМС № 286 от 2017 г. задължително се използват за:

             1. Увеличение на МРЗ за страната и на осигурителните вноски за фонд Пенсии за 2018 г.

2.Разкриване на работни места в училищата за психолог, педагогически съветник или социален педагог/социален работник/— (минимум 1 щатна бройка при над 400 ученика и минимум 2 щатни бройки при над 900 ученика).

3.Разкриване на работни места в детските градини за психолог, педагогически съветник или социален педагог/социален работник/— (минимум 1 щатна бройка при над 250 деца и минимум 2 щатни бройки при над 700 деца).

4. Увеличението на минималния процент на средствата за диференцирано заплащане с 0,594 за 2018 г.

(2) ури постигнато увеличение на средствата по бюджетите на образователните институции за 2018 г., получено при разпределението по формула на стандартите за делегираните от държавата дейности по образование, определени с РМС № 667/01.11.2017 г. за изменение и допълнение на РМС № 86 от 2017 г. с натурални и стойностни показатели през 2018 г.

спрямо стандартите от 01.09.2017 г., остатькът от средства след прилагането на ал. 1 се изразходва за:

  1. Увеличение на индивидуалните основни работни заплати и произтичащото от това увеличение на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит (клас прослужено време) и съответните осигурителни вноски за педагогическите специалисти, заети в системата на предучилищното и училищното образование.
  2. Допълнително трудово възнаграждение за участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна выраст, по ред и размери, определени с вътрешните правила за работни заплати.
  3.  Допълнително трудово възнаграждение за провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владея български език - определени с вътрешните правила за работни заплати.
  4. . Други допълнителни трудови възнаграждения на педагогическия персонал, приети с нормативни актове и/или договорени с КТД и ВПРЗ.

(З) При договарянето на разпределението по формула на средствата от държавния бюджет по стандарти за 2018 г. директорите на образователните институции

  1. 1. Отстояват принципа на ненамаление на средствата, получени по формулата за 2018 г. на всяка една образователна институция, спрямо разпределението на средствата по формулата за 2017 г., преизчислена със стандартите към 31.12.2017 г. при равни други условия. (Равните други условия изискват сравнението да се изготви при един и същ брой ученици, като препоръчително е той да е към 01.01.2018 г.).
  2. 2. Обсъждат с първостепенните разпоредители с бюджет възможността размеры на средствата за резерв за нерегулярни разходи да не надвишава 1 на сто.

(4) До 31 март 2018 г. регионалните управления по образованието, първостепенните разпоредители с бюджет и социалните партньори извърщват

Проверка за зпълнението на Анекса към КТД.

11. Създава се нов Чл. 32а със следното съдържание:

С право на обезщетения при пенсиониране, договорени в чл.З2 от КТД, се ползват и работещите в центровете за подкрепа на личностното развитие. За целта от 01.01.2018 г. в Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа”, към модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и ученическите общежития“ се добавят и центровете за подкрепа на личностното развитие.

Настоящият анекс се подписа в 7 еднообразни екземпляра и представлява неразделна част от Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 19.06.2016. г.

АНЕКС КЪМ КОЛЕКТИВНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР

Категория: Външни новини | Прегледи: 168 | Добавил: olig | Тагове: МОН, колективен договор образование | Рейтинг: 0.0/0
Общо коментари: 0
Коментари могат да добавят само регистрираните потребители.
[ Регистрация | Вход ]
Вход
Търсене
Реклама